Weryfikacja danych zawartych w deklaracjach

Autor: Wydział Gospodarki Odpadami

05/10/2016

wzory deklaracji

Szanowni Mieszkańcy!

Wydział Gospodarki Odpadami informuje, że trwa weryfikacja danych zawartych w deklaracjach
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Prezydenta Miasta deklarację
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub w terminie 14 dni od zaistnienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Weryfikacja dotyczy m. in.:

1) Liczby zadeklarowanych mieszkańców (również dzieci),

2) Mieszkańców, którzy złożyli deklarację (w przypadku śmierci osoby, która składała deklarację, mieszkańcy danej posesji są obowiązani do złożenia zmiany deklaracji w terminie 14 dni od daty powstania zmiany mającej wpływ na wysokość opłaty tzn. daty zgonu),

3) Prawidłowego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów (dot. mieszkańców którzy zadeklarowali selektywne zbieranie odpadów).

 

Prezydent Miasta Otwocka, w przypadkach wystąpienia wątpliwości co do danych zawartych
w deklaracji, może żądać przedstawienia dokumentów potwierdzających ww. dane, którymi mogą być
w szczególności:

1) rachunek za dostawę wody i/lub rachunek za wywóz nieczystości ciekłych, i/lub

2) rachunek za dostawę energii elektrycznej, i/lub

3) inne dokumenty (np. dowód uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w innej gminie).

 

W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Prezydent Miasta określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6o ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).