Wyprawka szkolna

Autor: Gazeta Otwocka

18/08/2017

Zbliża się wrzesień, a wraz z nim rozpoczyna się czas zakupów podręczników szkolnych, zeszytów i innych akcesoriów niezbędnych do nauki. Rodzice i opiekunowie dzieci mogą starać się o wsparcie finansowe. Dofinansowanie na zakupy w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” mogą otrzymać dla dziecka niepełnosprawnego w roku szkolnym 2017/2018.

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to główny cel rządowego programu „Wyprawka szkolna” przyjętego przez Radę Ministrów. 

Wsparcie dotyczy zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych   do użytku szkolnego przez Ministra Edukacji Narodowej.

Wnioski można składać do 8 września 2017 r., ale już dziś warto zapoznać się z zasadami przyznawania tej formy wsparcia o charakterze socjalnym.

Do kogo adresowany jest rządowy program „Wyprawka szkolna”?

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7

–  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 1. klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 2. klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 3. liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do
 4. klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi (w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym  lub znacznym), uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy II i III szkoły podstawowej (pod warunkiem, że uczniowie ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej),
 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia,
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

Dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

Uczniowie niepełnosprawni, o których mowa powyżej,  mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny.

Na jakich zasadach udzielane jest dofinansowanie zakupu podręczników?

Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) ucznia albo pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego albo pełnoletniego ucznia. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.

Gdzie i kiedy należy złożyć wniosek?

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018. Wnioski należy składać w szkołach w terminie do dnia 8 września 2017 r.

Jakie załączniki dołączyć do wniosku?

Do wniosku należy załączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ile wynosi wartość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych?

Wysokość dofinansowania waha się od 175 zł do 445 zł i jest uzależniona od klasy, do której uczęszcza uczeń oraz od rodzaju niepełnosprawności.

Na jakiej podstawie dofinansowanie będzie wypłacone?

Podstawę refundacji kosztów zakupionych podręczników stanowi oryginał dowodu ich zakupu, tj.: faktura VAT, wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osobę prowadzącą rodziny dom dziecka), a także rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników (w przypadku złożenia oświadczenia, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”).

Wartość dofinansowania nie może przekroczyć kwoty:

 • 175 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania,
 • 225 zł - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
 • 390 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • 445 zł - dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących,  tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia.

Zainteresowanych rodziców zapraszamy do kontaktu z placówkami, do których dziecko będzie uczęszczać.