XLVII Sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Administrator serwisu

22/03/2017 16.30

XLVII sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r. o godz. 16.30 w auli Urzędu Miasta Otwocka.

Zaktualizowany porządek obrad

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie wniosku w sprawie wystąpienia do Prezydenta Miasta Otwocka o wprowadzenie w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Otwocka zmiany polegającej na wprowadzeniu do jego treści Regulaminu Organizacyjnego Biura Rady Miasta Otwocka.
  4. Przedstawienie przez Prezydenta Miasta Otwocka stanu prac związanych z przygotowaniem projektu porozumienia pomiędzy Miastem Otwock i Otwocką Spółdzielnią Mieszkaniową, dotyczącego zamiany gruntów (w tym pod realizację inwestycji – boiska wielofunkcyjnego).
  5. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego;

b) w sprawie ustalenia trybu udzielania, rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Otwocka przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i osoby fizyczne;

c) w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w strefie ochronnej pomnika przyrody;

d) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu siłowni zewnętrznej wraz z nawierzchnią bezpieczną pod urządzeniami oraz wymianą huśtawek na placu zabaw na terenie Ośrodka Wychowawczego Świder im. Kazimierza Lisieckiego – „Dziadka”;

e) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

f) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy gruntu stanowiącego własność Gminy Otwock na czas określony;

g) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock na okres do 3 lat;

h) w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

i) w sprawie „Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych będących w posiadaniu Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Otwocku na lata 2016-2020”;

j) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka;

k) w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2017 rok;

l) w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej: ul. Sołtana na odcinku od ul. Komunardów do ul. Zielnej, ul. Zaułek Portowy oraz ul. Mikołaja Reja w Otwocku poprzez wyłączenie z użytkowania;

m) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka;

n) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na przekazaniu środków na zakup mieszanki mineralno-asfaltowej w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na wykonanie remontu nawierzchni w drodze powiatowej – ul. Przewoskiej;

o)  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na dofinansowaniu kosztów realizacji inwestycji związanej z wykonaniem nakładki asfaltowej na ul. Narutowicza;

p) w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Otwockiemu polegającej na wykonaniu projektu budowy ciągu pieszo rowerowego w ul. Narutowicza (od przejazdu kolejowego do ul. Poniatowskiego);

q) w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród pieniężnych dla trenerów wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej;

r) w sprawie zmiany Uchwały Nr I/3/14 Rady Miasta Otwocka z dnia 01 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Otwocka;

s) w sprawie zmiany Uchwały Nr V/28/15 Rady Miasta Otwocka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Rady Miasta – Komisji Inwentaryzacyjnej;

t) w sprawie udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie przez D. S.

6. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.

7. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.

8. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.

9. Zapytania i wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.