XV edycja Programu Stypendia Pomostowe 2016/2017

Autor: Administrator serwisu

19/05/2016

ANR.png

Celem programu jest wspieranie młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników przedsiębiorstw gospodarki rolnej w podjęciu decyzji o kontynuowaniu nauki na dziennych studiach magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie. Program polega na finansowaniu stypendiów dla maturzystów, którzy dostaną się na uczelnię wyższą.

Nabór stypendystów odbywać się będzie ściśle wg zasad określonych W Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017. 

  • zakwalifikują się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich, realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej 90 punktów liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium oblicza samodzielnie liczbę punktów ;
  • są dziećmi byłych pracowników ppgr, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat;
  • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl;
  • pochodzą z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, w których dochód netto na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 1.295 zł (70 płacy minimalnej obowiązującej od 1 stycznia 2016 r.) lub 1.480 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (dochód netto wyliczony z czerwca 2016 r.); 

Wypełnione przez kandydatów dokumenty należy przesłać na adres: Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Warszawie pl. Bankowy 2, 00-095 Warszawa.

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2016/2017 Segment IA ( wraz z załącznikiem) dostępny jest na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości www.fep.Iodz.pl.

Galeria