XX sesja Rady Miasta Otwocka

Autor: Rada Miasta

20 sesja Rady Miasta Otwocka

została zwołana w piątek 22 stycznia 2016 r. o godz. 16:30 w Auli Urzędu Miasta Otwocka.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez inne niż Miasto Otwock osoby prawne i fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania;
  2. w sprawie sposobu podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Otwock, planu dofinansowania form doskonalenia oraz określenia maksymalnej kwoty dofinansowania do opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli;
  3. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu lokali stanowiących własność Gminy Otwock;
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów dzierżawy nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otwock;
 3. Sprawozdanie z pracy komisji Rady.
 4. Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Otwocka.
 5. Sprawozdanie z pracy Przewodniczącego Rady Miasta Otwocka.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zakończenie obrad.