Zaopiekują się zwierzętami bezpłatnie

Autor: Biuro Komunikacji Społecznej

01/03/2018

W dniu dzisiejszym Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak podpisał porozumienie z przedstawicielami Straży dla Zwierząt w Polsce. Porozumienie dotyczy bezpłatnej realizacji zadania, w ramach posiadanych przez Straż własnych środków finansowych na działalność statutową. Zadanie pn. Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Otwocka, opieka nad bezdomnymi zwierzętami będzie realizowane w okresie od 1 marca br. do czasu rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na zlecenie realizacji ww. zadania.

Porozumienie obejmuje:

 1. odławianie i transport w możliwie jak najszybszym terminie, jednak nie dłużej niż
  w ciągu 1 godziny od momentu zgłoszenia telefonicznego, bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Otwocka za pomocą urządzeń i środków, które nie powodują zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt ani też nie zadają cierpienia oraz także nie stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. obligatoryjną sterylizację bądź kastrację wraz z chipowaniem i rejestracją bezdomnych lub przygarniętych zwierząt z terenu Miasta Otwocka,
 3. opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Miasta Otwocka poprzez zapewnienie tym zwierzętom właściwych warunków sanitarnych, bytowych i pomocy weterynaryjnej do czasu przekazania zwierzęcia właścicielowi lub naturalnego zgonu bądź eutanazji, obejmujące:
 • zabezpieczenie miejsc do przetrzymywania zwierząt,
 • znakowanie (chipowanie) w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację zwierząt odebranych lub przygarniętych z terenu Miasta Otwocka,
 • wyżywienie zwierząt wg obowiązujących norm,
 • opiekę nad zwierzętami, w tym opiekę weterynaryjna obejmująca: czternastodniową kwarantannę, odrobaczanie, sterylizację lub kastrację, chipowanie, odpchlenie, eutanazję/ zgon, utylizację, szczepienie wg programu szczepień ustalonego przez lekarza weterynarii, leczenie,
 • poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt odłowionych z terenu Miasta Otwocka oraz przekazywanie tych zwierząt do adopcji osobom zdolnym zapewnić im właściwą opiekę
  i należyte warunki utrzymania, w tym sprawdzanie wiarygodności osób adoptujących zwierzę oraz zawieranie umów z osobami adoptującymi zwierzęta,
 • organizowanie i rozpowszechnianie akcji adopcji bezdomnych zwierząt pochodzących
  z terenu  Miasta Otwocka.

Od dnia 1 marca interwencje związane z zabłąkanymi, bezdomnymi zwierzętami z terenu Otwocka należy kierować pod całodobowe numery telefonów inspektorów Straży dla Zwierząt w Polsce z siedzibą w Warszawie przy ul. Wolskiej 60: 791 617 272 Agnieszka Jakubowska.

Galeria