Decyzje środowiskowe

Sprawy prowadzi:
inspektor Marta Szymańska

bud. C, pok. 4, tel. 22 779 20 01 w. 171

 

Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wymagane wnioski

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wymagane załączniki

1) w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko - raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

2) w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - karta informacyjna przedsięwzięcia;

3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

4) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

5) w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli, zamiast kopii mapy, o której mowa w pkt 3 - mapa sytuacyjno-wysokościowa sporządzona w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji.

Opłaty

Opłata skarbowa:

Opłata skarbowa za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: 205,00 zł (dwieście pięć zł) – obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku.

Dokumenty do wglądu

Nie są wymagane.

Jednostka odpowiedzialna

Wydział Ochrony Środowiska, bud. C, pok 4, tel. 0-22 779 20 01 w. 171
e-mail: srodowisko@otwock.pl
Pn. 800-1800
Wt., Śr., Cz. i Pt., 800-1600

Sposób załatwienia

 1. Złożenie kompletnego wniosku;
 2. Dokonanie analizy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan obowiązuje, pod kątem zgodności lokalizacji planowanego przedsięwzięcia z zapisami planu;
 3. W przypadku niezgodności z planem zagospodarowania przestrzennego – wydanie decyzji odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia;
 4. W przypadku zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego lub braku obowiązującego planu przeprowadzenie procedury wydania decyzji o  środowiskowych uwarunkowaniach.
 5.  Dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których orzeczono taką konieczność w trakcie postępowania – prowadzona jest procedura oceny oddziaływania na środowisko, związana z obowiązkiem przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz uzgodnień z właściwymi organami ochrony środowiska oraz inspekcji sanitarnej.

  Termin załatwienia

W ciągu 2 miesięcy, a sprawy szczególnie skomplikowane - w ciągu 3 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (data doręczenia wniosku organowi właściwemu w sprawie). Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Tryb odwoławczy

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego - Warszawa, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Otwocka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Opłata za odwołanie

Nie pobiera się opłat skarbowych za odwołanie od decyzji.

Uwagi

Zgodnie art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko wnioskodawca, składając wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może wraz z wnioskiem przedłożyć kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz wniosek o ustalenie zakresu raportu.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1980r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 4. Ustawa z dn. 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Pliki do pobrania