Deklaracja

Od 1 lipca 2013 r. Miasto Otwock zorganizuje odbiór odpadów komunalnych tylko od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy winien rozwiązać dotychczasową umowę z podmiotem odbierającym odpady z dniem 30 czerwca 2013 r. Należy sprawdzić w umowie na wywóz odpadów jaki jest okres wypowiedzenia i złożyć stosowne dokumenty w siedzibie firmy. Jeżeli trzymiesięczny to wypowiedzenie umowy należy złożyć do końca marca 2013 r., a jeżeli miesięczny to do końca maja 2013 r. Nie rozwiązanie takiej umowy nie będzie miało wpływu na obowiązek ponoszenia opłaty na podstawie niniejszej uchwały oraz innych przepisów prawa miejscowego.

W części F deklaracji należy wpisać następujące stawki opłaty:

  • zmieszane odpady komunalne (odpady komunalne nie poddane selektywnej zbiórce) miesięczna stawka opłaty wynosi 17 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
  • segregowane odpady komunalne (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, biodegradowalne, sprzęt elektryczny i elektroniczny, budowlane i rozbiórkowe, niebezpieczne, wielkogabarytowe, pozostałości po selektywnej zbiórce) miesięczna stawka opłaty wynosi 11 zł od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

ikona strzałka Deklaracja do pobrania