Uzyskaj odpis z Rejestru Stanu Cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek w którym należy podać rodzaj żądanego dokumentu, datę i miejsce zdarzenia (urodzenia, małżeństwa, zgonu).
 • Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości wnioskodawcy do wglądu
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
 • Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika
 • Wniosek można złożyć także przez Internet pod warunkiem posiadania profilu zaufanego na platformie ePUAP lub bezpiecznego podpisu elektronicznego 

Opłaty:

 • za odpis skrócony - 22,00 zł,
 • za odpis skrócony na druku wielojęzycznym – 22,00 zł,
 • za odpis zupełny - 33,00 zł

Nr konta do dokonywania opłat skarbowych: 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013

Termin załatwienia:

 • Niezwłocznie, gdy akt jest wprowadzony do Rejestru Stanu Cywilnego prowadzonego w systemie teleinformatycznym.
 • W terminie do 7 dni roboczych jeżeli konieczna jest migracja do Rejestru Stanu Cywilnego aktu sporządzonego w Otwocku,
 • W terminie do 10 dni roboczych, jeżeli konieczna jest migracja do Rejestru Stanu Cywilnego aktu sporządzonego poza Otwockiem.


Uwagi:

Odpis aktu stanu cywilnego i zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się osobie, której akt dotyczy, lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny, oraz organom administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań. Interes prawny ma miejsce, gdy przedstawienie odpisu aktu stanu cywilnego ma istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, co należy udokumentować wezwaniem sądu lub organu administracji do przedłożenia tego dokumentu lub okazania potwierdzonego przez sąd pozwu sądowego, względnie zawiadomienia organu administracyjnego o toczącym się postępowaniu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2224 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz.1000 z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

Pliki do pobrania:

Formularz wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia (.pdf)

Formularz wniosku o wydanie odpisu aktu urodzenia (.doc)

Formularz wniosku o wydanie odpisu aktu małżeństwa (.pdf)

Formularz wniosku o wydanie odpisu aktu małżeństwa (.doc)

Formularz wniosku o wydanie odpisu aktu zgonu (.pdf)

Formularz wniosku o wydanie odpisu aktu zgonu (.doc)