WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PN. „WÓLKA MLĄDZKA – ETAP I” WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Autor: Administrator serwisu

13/09/2021

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka -etap I” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
Wyłożenie odbędzie się w dniach od 20 września 2021 r. do 15 października 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr  17, w godzinach pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22–779–20–01 wew. 150, 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 października  2021 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
Osoby zainteresowane udziałem i zabraniem głosu w dyskusji prosimy o wysłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 8 października 2021 r. do godz. 16:00 na adres: planowanie@otwock.pl.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r. w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub na adres urzędu.

 

Istnieje również możliwość składania uwag do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 listopada 2021 r. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym oraz przesłane pocztą elektroniczną.

Załącznik do pobrania