Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024

Autor: Wydział Ochrony Środowiska

20/03/2018

Prezydent Miasta Otwocka informuje:

Zarząd Województwa Mazowieckiego zawiadomił o opracowaniu projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z złącznikami: Planem inwestycyjnym dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa mazowieckiego, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego, Prognozą oddziaływania na środowisko Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024.

Zgodnie z przepisami ustawy z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy może składać uwagi lub wnioski do projektów tych dokumentów. Termin składania uwag - od  14 marca 2018 r. do 4 kwietnia 2018r.

Informacje w sprawie projektu planu gospodarki odpadami  oraz dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego: Zawiadomienie o opracowaniu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami i możliwości zgłaszania uwag do dokumentu (link).

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.