Raport o stanie Gminy - zgłoszenia do udziału w debacie

Autor: Administrator serwisu

31/07/2020

Zmiana terminu posiedzenia XXXIII Sesji Rady Miasta Otwocka!

Szanowni Państwo.

Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2020 r. poz. 713) Prezydent Miasta Otwocka co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport ostanie gminy, który obejmuje podsumowanie działalności prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

W 2020 roku na podstawie art. 15zzzzzz ustawy z dnia   2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.,
poz. 374 z późn. zm. ) Prezydent przedstawia Radzie Miasta Otwocka Raport o stanie Gminy Otwock za rok 2019 w terminie do dnia 30 lipca 2020 r.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Otwock za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób, do Przewodniczącej Rady Miasta Otwocka.

Na podstawie art. 28aa ust.8 ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej
w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.”

W związku ze zmianą terminu posiedzenia XXXIII Sesji Rady Miasta Otwocka, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Otwock zgłoszenia do debaty będą przyjmowane do dnia  6 sierpnia 2020 r. do godziny 16.00 w Urzędzie Miasta Otwocka,
ul. Armii Krajowej 5.

XXXIII Sesja Rady Miasta Otwocka odbędzie się dnia 7 sierpnia 2020 r. o godz. 16:00
w Szkole Podstawowej Nr 4 im. Józefa Piłsudskiego przy ul. Szkolnej 31 w Otwocku.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest na stronie internetowej miasta:

ZGŁOSZENIE

Raport o stanie Gminy za 2019 r

Załącznik nr 1 do Raportu o stanie Gminy za 2019 r