Uchwały Rady Miasta Otwocka

ikona strzałkauchwała nr XXXIX/396/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków jej składania

ikona strzałkauchwała nr XXXIX/392/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują rodziny wielodzietne

ikona strzałkauchwała nr XXXIX/391/20 z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwaływ sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

ikona strzałkaUchwała nr XXXVIII/382/20 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

ikona strzałka Uchwała nr XV/130/19, z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Otwocka

ikona strzałka Uchwała nr LXVII/509/18, z dnia 28 maja 2018r.  w sprawie wymagań, jakie powinień spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalości w zakresie opóźniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta Otwocka. (załącznik do uchwały)

ikona strzałka Uchwała nr XXXI/251/16, z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi