Uruchomienie Rejestru Danych Kontaktowych w UM Otwocka

Autor: Administrator serwisu

24/01/2020

Otwock-FB-1200x1400px_RDK.png

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że w ramach Systemu Rejestrów Państwowych został uruchomiony Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), do którego każda osoba pełnoletnia posiadająca numer PESEL może przekazać swoje dane, tj. nr telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Osoby wpisane do RDK  zostaną  powiadomione  m. in.  o:

-     zbliżającym się terminie upływu ważności dowodu osobistego bądź paszportu,

-     unieważnieniu dowodu osobistego,

-     dokumentach gotowych do odbioru,

-     potrzebie uzupełnienia dokumentów w spawach, których rozstrzygnięcia oczekują.

 

Aby dane kontaktowe znalazły się w RDK, osoba uprawniona musi potwierdzić je specjalnym kodem potwierdzającym, który otrzyma SMS-em na telefon komórkowy lub mailem na adres e-mail. Przekazane dane może w każdym momencie zmienić lub usunąć. Dane do RDK można przekazać:

-     osobiście - przy pomocy e-dowodu lub poprzez usługę dostępną elektronicznie  Skorzystaj z Rejestru Danych Kontaktowych (RDK) - wymagane posiadanie profilu zaufanego,

-    podczas wizyty w dowolnym urzędzie miasta bądź gminy albo innym urzędzie mającym dostęp do RDK (ZUS, Urząd Skarbowy), wypełniając stosowny wniosek.

Dostęp do danych w RDK mają wyłącznie uprawnieni i przeszkoleni urzędnicy.  Za bezpieczeństwo danych odpowiada Administrator RDK . Kwestie dot. Rejestru Danych Kontaktowych reguluje Ustawa z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 700 ze zm.)  oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie rejestru danych kontaktowych (Dz. U. z 2019r. poz. 2467). Więcej informacji na temat Rejestru Danych Kontaktowych można  uzyskać pod numerem tel. 22 779 27 29.