Wyłożenie do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Kraszewskiego, Batorego, Tysiąclecia

Autor: Administrator serwisu

24/01/2022

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w rejonie ulic Kraszewskiego, Batorego, Tysiąclecia wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 31 stycznia 2022 r. do 28 lutego 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr  17, w godzinach pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22–779–20–01 wew. 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 lutego 2022 r. o godz. 16:00 za pomocą środków porozumiewania się na odległość.

Osoby zainteresowane udziałem i zabraniem głosu w dyskusji prosimy o wysłanie zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie 14 lutego 2022 r. do godz. 18:00 na adres: planowanie@otwock.pl.

 

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz wnioski i uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Otwocka w formie papierowej w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Pracowniczych UM Otwocka w godzinach pracy urzędu, bądź drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub w formie elektronicznej przez platformę ePUAP lub pocztę elektroniczną na adres: umotwock@otwock.pl – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, a w przypadku prognozy oddziaływania na środowisko także ustnie do protokołu, w terminie od 31 stycznia 2022 r. do 15 marca 2022 r. Uwaga musi zawierać dane wnioskodawcy tj. imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres oraz oznaczenie nieruchomości, tj. numer działki i obrębu ewidencyjnego.

Dokument do pobrania