Zajęcia profilaktyczne dla rodziców

Autor: Administrator serwisu

28/03/2019

Pragniemy poinformować, że w dniu 4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 im. Józefa Piłsudskiego w Otwocku odbędą się warsztaty profilaktyczne dla rodziców uczniów tej szkoły,  w związku z podejmowanymi przez szkołę działaniami profilaktycznymi wynikającymi ze szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego na rok szkolny 2018/2019, będące integralną częścią organizowanych wcześniej warsztatów edukacyjnych dla uczniów oraz szkolenia dla Rady Pedagogicznej. Warsztaty profilaktyczne skierowane do rodziców uczniów klas I-VI Szkoły Podstawowej odbędą się w godz. 17.00/17.45; natomiast warsztaty dla rodziców uczniów klas VII-VIII Szkoły Podstawowej i III klas Gimnazjum odbędą się w godz. 18.00/18.45. Myśl przewodnia tych warsztatów to: „Co rodzic powinien wiedzieć o narkotykach i dopalaczach”, ale poruszone zostaną również inne obszary dotyczące uzależnień oraz przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym.

Nadmieniamy, że cykl warsztatów dla uczniów, nauczycieli  jest przedsięwzięciem wewnętrznym otwockiej „czwórki”, jednakże z uwagi na ważny temat podjęta została decyzja decyzja, aby za pośrednictwem Urzędu Miasta Otwocka zaproponować, by warsztaty dla rodziców były dostępne dla rodziców innych otwockich szkół. 

Celem warsztatów jest wczesna prewencja ryzyka uzależnień wśród uczniów, uwrażliwienie na skutki stosowania substancji psychoaktywnych oraz środków odurzających.  Zajęcia dla rodziców zostaną przeprowadzone przez dr hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko dyrektora naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej w Warszawie.

Ideą przewodnią Centrum Profilaktyki Społecznej jest upowszechnianie naukowej wiedzy o etiologii i przebiegu współczesnych zachowań ryzykownych, uzależnień i zaburzeń zachowania. Obszarem szczególnych zainteresowań jest profilaktyka narkotykowa i uzależnień behawioralnych, a także przeciwdziałanie innym zachowaniom ryzykownym. Centrum Profilaktyki Społecznej oferuje integralny model działań profilaktycznych – równoległe działania adresowane do nauczycieli i pedagogów, rodziców, środowiska lokalnego oraz uczniów. Szkoła Podstawowa nr 4 w Otwocku w ubiegłych latach niejednokrotnie współpracowała z wymienioną instytucją, a pozytywne doświadczenia tej współpracy zaowocowały jej wznowieniem.

Przeprowadzenie warsztatów  przyczyni się do podniesienia świadomości w obszarze profilaktyki narkotykowej oraz zachowań ryzykownych, zarówno dzieci, jak również nauczycieli i rodziców.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.