Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu

Autor: Administrator serwisu

20/12/2019

Prezydent Miasta Otwocka informuje, że zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2018 poz. 2129), Starosta Otwocki przystąpił do sporządzenia Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Miasta Otwocka na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 21 ust. 4 w/w ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych MIASTA OTWOCKA 

od dnia 20 grudnia 2019 do dnia 18 lutego 2020 r.

w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka Wydział Ochrony Środowiska bud. C pokój nr 4 , w godzinach pracy Urzędu – poniedziałek 8°° - 18°°, wtorek-piątek 8°° - 16°°.

Dokumenty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu (do pobrania):

MAPY:

Załącznik do pobrania

PLANY:

Załącznik do pobrania - część 1

Załącznik do pobrania - część 2

Uproszczony Plan Urządzenia Lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu.

Uwagi należy składać na piśmie z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 marca 2020 r.

Uwagi i zastrzeżenia złożone do dnia 15 grudnia 2019 r. (w ramach pierwszego terminu wyłożenia planu) zostaną przekazane do Starosty bez konieczności ponownego składania.

Informuję ponadto, że projekty Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu opracowane zostały przez "TAXUS UL” Sp. z o.o., ul. Płomyka 58 z siedzibą w Warszawie, na podstawie ewidencji gruntów i budynków uzyskanej z Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Otwocku.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta

Wiceprezydent Miasta Otwocka

Paweł Walo

 

Zawiadomienie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu - załącznik do pobrania