Amest Otwock Sp. z o.o.

Składowisko Amest Otwock

Ostatnia kontrola Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska na składowisku Amest Otwock została przeprowadzona w dniach 20 czerwca - 12 września 2016r. Kontrolę przeprowadziła Delegatura WIOŚ w Ciechanowie. Była to kontrola pozaplanowa, interwencyjna. O zamiarze przeprowadzenia kontroli interwencyjnej Spółka Amest Otwock nie została powiadomiona. Kontrolę przeprowadzono w związku z licznymi interwencjami dotyczącymi uciążliwości odorowych powodowanych przez składowisko. Interweniujący wskazywali jako przyczyny uciążliwości nieprawidłowości związane z eksploatowaniem kwatery nr 2 składowiska, polegające na:

 • zbyt dużej powierzchni bieżąco eksploatowanych działek roboczych,
 • braku warstw izolacyjnych,
 • wykorzystywaniu osadów ściekowych niezgodnie z wymogami.

Kontrola dotyczyła przestrzegania wymagań w zakresie postępowania z odpadami, w tym z odpadami niebezpiecznymi, a także przestrzegania wymagań ochrony środowiska.

W czasie kontroli inspektorzy WIOŚ pięciokrotnie dokonali oględzin terenu składowiska, m.in.: dokonując pomiarów powierzchni eksploatowanej działki roboczej i pozostałej powierzchni składowanych odpadów nie przykrytych warstwą izolacyjną, pobierając próbki wód podziemnych, wód powierzchniowych z rowu opaskowego oraz wód odciekowych, analizując dokumentację składowiska. Oględziny były prowadzone także pod kątem możliwości wykonania odwiertów i odkrywek w składowanych odpadach w północno-zachodniej części aktualnie eksploatowanej kwatery nr 2., jednak przeprowadzone w dniu 20 lipca 2016 r. oględziny terenu składowiska wykazały brak możliwości technicznych wykonania takich odwiertów i odkrywek.

Zgodnie z protokołem pokontrolnym WIOŚ podczas żadnej z pięciu wizji na terenie składowiska (20.06.2016r., 14.07.2016r., 19.07.2016r., 20.07.2016r. i 28.07.2016r.) podczas trwania kontroli nie stwierdzono uciążliwości odorowej poza samą czynną kwaterą składowiska i jej bezpośrednim sąsiedztwem.

Inspektorzy kontrolowali składowisko m.in. pod kątem wskazywanych przez interweniujących nieprawidłowości:

 • Zbyt duża powierzchni bieżąco eksploatowanych działek roboczych:

W trakcie przeprowadzonych w dniu 14 lipca 2016r. oględzin terenu składowiska stwierdzono, że zgodnie z wykonanymi pomiarami (GPS) powierzchnia eksploatowanej działki roboczej w kwaterze nr 2 wynosiła ok. 2 800 m2, natomiast pozostała powierzchnia nie przykrytych warstwą izolacyjną składowanych odpadów (północno-wschodnia część kwatery nr 2 - teren przygotowywany pod lokalizację nowej rampy rozładunkowej) wynosiła ok. 900 m2.

Taki stan miał miejsce również w dniach 19.07 i 20.07.2016 r. W trakcie oględzin w dniu 28.07.2016 r. stwierdzono, że zarówno cała powierzchnia działki roboczej jak również pozostała powierzchnia nie przykrytych warstwą izolacyjną składowanych odpadów (północno-wschodnia część kwatery nr 2 - teren przygotowywany pod lokalizację nowej rampy rozładunkowej) zostały przykryte warstwą izolacyjną. Na wykonanej warstwie izolacyjnej na działce roboczej rozpoczęte zostało formowanie kolejnej warstwy składowanych odpadów. Teren przygotowywany pod lokalizację nowej rampy rozładunkowej został obsiany.

 • Brak warstw izolacyjnych:

Stan składowiska w dniu rozpoczęcia kontroli – 20 czerwca 2016 r., jak również w trakcie jej trwania nie wskazywał na niewykonywanie warstw izolacyjnych w trakcie składowania odpadów. Eksploatowana w trakcie kontroli działka robocza była formowana na odpadach składowanych w północno-zachodniej części kwatery nr 2 przykrytych warstwą izolacyjną. Jednak analiza przedłożonego w trakcie kontroli przez kierownika składowiska zestawienia materiałów zakupionych i zgromadzonych w celu wykonania przesypki i rekultywacji w latach 2010 do 31 sierpnia 2016 r. wskazuje, że w okresie 2010-2015 (6 lat) na składowisku wykorzystano do wykonania warstw izolacyjnych 26 695 Mg odpadów i materiałów (piasek), co wskazuje na niedobór ich masy.

 • Wykorzystywanie osadów ściekowych niezgodnie z wymogami:

W trakcie kontroli nie stwierdzono wykorzystywania przez zarządzającego składowiskiem w Otwocku Świerku komunalnych osadów ściekowych z naruszeniem posiadanych decyzji. Nie stwierdzono naruszania warunków posiadanego pozwolenia zintegrowanego w zakresie rodzaju i ilości odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia i odzysku na składowisku.

 • Wody odciekowe:

W trakcie kontroli i oględzin składowiska nie stwierdzano uciążliwości odorowych powodowanych gromadzonymi w zbiorniku wodami odciekowymi.

W trakcie przeprowadzanych oględzin terenu składowiska jedyną uciążliwość odorową związaną z gospodarowaniem wodami odciekowymi stwierdzono w bezpośrednim sąsiedztwie przepompowni wód odciekowych zlokalizowanej przy wschodniej skarpie składowiska.

Całość powstających z kwater nr 1 i nr 2 wód odciekowych wywożona jest przez uprawnionego odbiorcę na oczyszczalnię ścieków w Otwocku eksploatowaną przez Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Otwocku.

 • Odgazowanie składowiska:

Zgodnie z przedłożoną mapą dot. zainwentaryzowanych instalacji gazowych na terenie składowiska w Otwocku Świerku instalacja obejmuje zarówno zamkniętą i zrekultywowaną kwaterę nr 1 jak i aktualnie eksploatowaną kwaterę nr 2.

W północno-zachodniej części aktualnie eksploatowanej kwatery nr 2, na powierzchni ok. 9 000 m2 zainstalowane są dwie studnie odgazowujące (poziome).

Z przesyłanych przez operatora instalacji odgazowującej sprawozdań wynika, że występują przerwy w pracy agregatu wynikające z:

- przyczyn technicznych - serwis silnika, mycie chłodnic silnika, wymiana oleju,

- awarii technicznych,

- zaników napięcia sieci, trwające od 30 min. do 9,5 godz.

 • Monitoring składowiska:

Z protokołu pokontrolnego WIOŚ nie wynika, aby zostały stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzonego monitoringu składowiska

 •  Ewidencja odpadów i sprawozdawczość:

Ewidencja odpadów prowadzona jest z zastosowaniem kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów. Wykorzystywane są w tym celu aktualnie obowiązujące wzory dokumentów.

W trakcie kontroli nie przedłożono badań dot. spełnienia kryteriów do przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla przyjmowanych od 01.01.2016r. odpadów z grupy 20 - o kodach 20 02 03 (w I półroczu 2016 r. przyjęto do składowania 654,06 Mg odpadu) i 20 03 99 (w I półroczu 2016 r. przyjęto do składowania 9,02 Mg odpadu).

Podsumowując, Inspektorzy WIOŚ w wyniku kontroli stwierdzili następujące nieprawidłowości:

 1. Składowanie odpadów z naruszeniem warunku określonego w decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska w zakresie wielkości powierzchni działki roboczej - 2 000 m2
 2. Składowanie odpadów z naruszeniem warunku określonego w pozwoleniu zintegrowanym w zakresie stosowania po każdej warstwie składowanych odpadów o miąższości 1,5-2,0 m mineralnej warstwy izolacyjnej o grubości min. 0,15 m
 3. Brak badań dot. spełnienia kryteriów do przyjmowania odpadów do składowania na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne dla przyjmowanych od 01.01.2016 r. odpadów z grupy 20 - o kodach 20 02 03 (w 1 półroczu 2016 r. przyjęto do składowania 654,06 Mg odpadu) i 20 03 99 (w I półroczu 2016 r. przyjęto do składowania 9,02 Mg odpadu)