Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA AKTUALNOŚCI Edukacja 19 lutego rusza rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

19 lutego rusza rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych

Budynki - ozdobnik
2024-02-07

19 lutego br. od godz. 9:00 rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Otwock na rok szkolny 2024/2025. Rekrutacja będzie prowadzona elektronicznie pod adresem strony: https://rekrutacje-otwock.pzo.edu.pl/  a także w formie papierowej w placówce pierwszego wyboru.

 

Do klas pierwszych przyjmowane są:

Dziecko, któremu organ prowadzący wskazał, jako miejsce realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka przyjmowane jest na podstawie wniosku. Wniosek taki składa się do dyrektora szkoły w terminie 5-16.02.2024 roku do godz. 12:00.


Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych

Od 5 do 16 lutego do godz. 12 – składanie przez rodziców/prawnych opiekunów wniosków o przyjęcie do klasy I dziecka, któremu organ wykonawczy gminy wskazał, jako miejsce realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, oddział przedszkolny w szkole podstawowej innej niż szkoła, w obwodzie której dziecko mieszka.

Od 19 lutego od godz. 9 do 1 marca do godz. 15 – składanie wniosków/zgłoszeń o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od 4 do 15 marca do godz. 8:00 – weryfikacja wniosków/zgłoszeń przez komisję rekrutacyjną.

18 marca godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

Od 18 marca do 22 marca do godz. 15:00 – obowiązek potwierdzenia przez rodziców/ prawnych opiekunów woli przyjęcia w postaci pisemnego lub elektronicznego oświadczenia.

25 marca godz. 12:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

W tym przypadku włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia rekrutacji, a datą jej zakończenia, jednak: data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego; wydrukowania wniosku; złożenia wniosku w szkole i zatwierdzenia wniosku nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 


  

Kandydaci spoza obwodu

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:

– wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/szkoły w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych. (Komisja rekrutacyjna w terminie 3 dni od dnia wystąpienia rodzica sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata.),

– wnieść do dyrektora placówki odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia kandydata w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. (Dyrektor rozpatruje odwołanie rodzica kandydata od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.). Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego