P.P.H.U. LEKARO

Zgodnie z informacjami przekazanymi do mediów przez Pana Krzysztofa Gołębiewskiego, zastępcę Naczelnika Wydziału Inspekcji Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, kontrola działalności instalacji firmy P.P.H.U. Lekaro została zakończona w dniu 12 sierpnia 2016r.

 ikona strzałka Komunikat WIOŚ 

Firma P.P.H.U. Lekaro skorzystała z uprawnienia wynikającego z ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska i odmówiła podpisania protokołu, przedstawiając w terminie siedmiu dni swoje stanowisko.

Kontrola WIOŚ wykazała nieprawidłowości zarówno o charakterze formalno-prawnym, związane z brakiem wymaga­nych decyzji administracyjnych, jak również mogące stwarzać uciążliwość odorową nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpa­dami. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły także niezgodnego z prawem przystąpienia do użytkowania przebudowanej instalacji do przetwarzania odpadów.

Nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli stanowiły podstawę do wymierzenia grzywien w postaci mandatu karnego, wszczęcia postępowań administracyjnych w przedmiocie wstrzymania użytkowania instalacji do przetwarzania odpadów, a także w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za zbieranie odpadów zielonych niezgodnie z warunkami decyzji podjętej przez Starostę Otwockiego.

Ustalenia kontroli będą także stanowiły podstawę do skierowania do sądu wniosku o ukaranie za wykroczenie, o którym mowa w art 171 ustawy o odpadach, polegające na prowadzeniu gospodarki odpadami w sposób powodujący uciążliwości przez zapach poza terenem zakładu.

Prezydent Miasta Otwocka pismem z dnia 20 września 2016r. zwrócił się do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska o udostępnienie protokołu z kontroli w zakładzie P.P.H.U. Lekaro, lub – przy braku możliwości udostępnienia pełnego protokołu – o przekazanie streszczenia ustaleń kontroli.

Do dnia dzisiejszego (20 października 2016r.) WIOŚ w Warszawie nie udzielił Prezydentowi Miasta Otwocka szczegółowej odpowiedzi dotyczącej wyników kontroli w P.P.H.U. Lekaro. Do Urzędu Miasta Otwocka w dniu 10 października 2016r. wpłynęło jedynie pismo WIOŚ w Warszawie z dnia 4 października 2016r., przekazujące odpowiedź udzieloną interweniującym w sprawie uciążliwości RIPOKów Mieszkańcom.

ikona strzałka Pismo WIOŚ z z dnia 4 października 2016r.

Pismem z dnia 30 września 2016r. Prezydent Miasta Otwocka zwrócił się do Wójta Gminy Wiązowna z wnioskiem o udostępnienie protokołów z kontroli zakładu P.P.H.U. Lekaro wykonywanych przez Wójta Gminy Wiązowna, WIOŚ i inne instytucje sprawujące kontrolę w zakresie ochrony środowiska od początku 2016r.

Pismem z dnia 12 października 2016r. Wójt Gminy Wiązowna odpowiedział na wniosek Prezydenta Miasta Otwocka, wyjaśniając, że w 2016r. nie wykonywał kontroli w P.P.H.U. Lekaro, natomiast w sprawie udostępnienia protokołów z kontroli wykonywanych przez inne instytucje – Wójt Gminy Wiązowna skierował Prezydenta Miasta Otwocka do tych organów.

ikona strzałka Pismo Wójta Gminy Wiązowna z dnia 12 października 2016r. 

Pismem z dnia 6 października 2016r. Prezydent Miasta Otwocka  zwrócił się do firmy P.P.H.U. Lekaro o przekazanie wyników kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ w tym zakładzie od początku 2016r.

Firma P.P.H.U. Lekaro w piśmie z dnia 12 października 2016r. odmówiła Prezydentowi Miasta Otwocka udostępnienia protokołów z kontroli WIOŚ w zakładzie, tłumacząc odmowę tajemnicą przedsiębiorstwa.

ikona strzałka Pismo P.P.H.U. Lekaro z dnia 12 października 2016r.