Przypomnienie o opłacie i oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

Autor: Administrator serwisu

09/01/2020

cover.png

Urząd Miasta Otwocka przypomina, że do 31 stycznia 2020 roku należy złożyć Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz dokonać wpłaty I raty  za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 

Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu lub  przelewem na rachunek bankowy nr 25 8001 0005 2001 0007 9875 0001 z  dopiskiem: opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz adresem punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 

Jednocześnie informujemy, iż niezłożenie oświadczenia lub niedokonanie  wpłaty w wyżej wskazanym terminie, będzie skutkowało wygaśnięciem zezwolenia, a o wydanie nowego zezwolenia przedsiębiorca będzie mógł ubiegać się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia, jeżeli w terminie dodatkowych 30 dni nie złoży oświadczenia wraz z odpowiednią opłatą dodatkową oraz nie dokona wpłaty I raty opłaty powiększonej również o opłatę dodatkową. W przypadku niezłożenia oświadczenia w wyżej wymienionym terminie zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od daty upływu terminu do złożenia oświadczenia nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity, Dz.  U. Z 2019 r. , poz.2277).

 

Ponadto informujemy, że organ zezwalający jest uprawniony do kontroli składanych oświadczeń,  a w przypadku ich niezgodności ze stanem faktycznym do cofnięcia zezwolenia na sprzedaż alkoholu. 

Przedstawione w oświadczeniu wartości powinny być poparte dokumentami, które w razie kontroli  potwierdzą  kwoty  wskazane  w  oświadczeniu  o wartości  sprzedaży.

Oświadczenie - załącznik do pobrania.