Rekrutacja do przedszkola

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023
04.04.2022
Szanowni Państwo, informuję, że w czerwcu odbędzie się zebranie organizacyjne dla rodziców/opiekunów prawnych dzieci nowych przyjętych do Przedszkola Nr 4 od 1 września 2022 r.
Dokładny termin zebrania zostanie podany w czerwcu, informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej przedszkola.

Dyrektor Przedszkola
Adrianna Budzynowska

28.03.2022

Komisja Rekrutacyjna powołana Zarządzeniem Nr 16 2021/2022 Dyrektora Przedszkola Nr 4 w Otwocku z dnia 15.02.2022 r. dokonała kwalifikacji dzieci do Przedszkola Nr 4 na rok szkolny 2022/2023 z wykorzystaniem systemu elektronicznej rekrutacji.
Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Nr 4 na rok szkolny 2022/2023 są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 28.03.2021r. do 01.04.2022r. do godziny 15.00, z wykorzystaniem jednego z podanych niżej sposobów:
  • Potwierdzenie woli za pomocą programu rekrutacyjnego FORMICO,
  • Pobranie ze strony internetowej druku, wypełnienie i złożenie w godzinach 7.00 – 17.00 do umieszczonej przed wejściem do przedszkola urny.

POTWIERDZENIE WOLI - DRUK

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Nr 4 zostanie ogłoszona dnia 4 kwietnia 2022 r.
o godzinie 
12.00.Od 28 lutego 2022 r. rozpocznie się rekrutacja  dzieci do Przedszkola Nr 4 w Otwocku na rok szkolny 2022/2023. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie z wykorzystaniem elektronicznego systemu rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać udział dzieci 3-4-5-6 letnie  zamieszkałe w Otwocku.  Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka. We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie  nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Wniosek składa się tylko w przedszkolu pierwszego wyboru.
Przed wypełnieniem wniosku rodzice zobowiązani są zapoznać się z:

Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka. Formularz jest dostępny pod adresem: www.otwock.formico.pl,
  • drukują wniosek oraz oświadczenia, podpisują i dostarczają tylko do placówki pierwszego wyboru wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami.  W placówce wniosek zostaje zweryfikowany i zatwierdzony w systemie.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
  • pobierają wniosek oraz oświadczenia w  przedszkolu,
  • wypełniają wniosek oraz oświadczenia odręcznie, podpisują, dołączają wymagane dokumenty, a następnie składają tylko w przedszkolu pierwszego wyboru,
  • informacje zawarte we wniosku zostaną wprowadzone do systemu informatycznego.

Kompletnie wypełnione wnioski wraz z wymaganymi dokumentami /kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez rodziców/ i oświadczeniami należy wrzucić do skrzynki umieszczonej przy wejściu do budynku przedszkola.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie wywieszona
w przedszkolu 28 marca 2022 r. o godz. 12.00.

 
SZCZEGÓŁOWE INORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO OTWOCKICH PRZEDSZKOLI ZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE OŚWIATY MIEJSKIEJ.


WZORY DOKUMENTÓW:

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 4 W OTWOCKU •