Uchwała krajobrazowa miasta Otwocka – rozpoczęcie prac

Autor: Administrator serwisu

15/12/2020

Informujemy o rozpoczęciu prac nad projektem uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych z jakich mogą być wykonane na terenie miasta Otwocka, czyli tzw. „uchwały krajobrazowej”. Do prac nad uchwałą przystąpiono na podstawie Uchwały Nr XXV/208/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 31.03.2016 r. Projekt uchwały zostanie przedstawiony do uzgodnienia i zaopiniowania organom wymienionym w art. 37 b) ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.). Po otrzymaniu pozytywnych opinii i uzgodnień zostanie wyłożony do publicznego wglądu oraz będzie możliwość składania uwag.