Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka od nazwą „Wólka Mlądzka – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Autor: Administrator serwisu

14/12/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Zagospodarowanie_01.png

  1. Projekt mpzp Wólka Mlądzka –etap II tekst planu
  2. Uzasadnienie
  3. Prognoza oddziaływania na środowisko  
  4. Rysunek planu