Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Soplicowo” w otwocku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Autor: Administrator serwisu

21/09/2020

Otwock-FB-1200x1200px_Zagospodarowanie_01.png

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Soplicowo” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 28 września 2020 r. do 27 października 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr 17, w godzinach pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22–779–20–01 w. 152, 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 22 października 2020 r. o godz. 1600 w auli Urzędu Miasta w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5 (budynek  A), 05-400 Otwock.

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 listopada 2020 r. w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Otwocka.

Soplicowo podpisane obwieszczenie o wyłożeniu - do pobrania