Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn. „Wólka Mlądzka – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Autor: Administrator serwisu

07/12/2020

Zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pn. „Wólka Mlądzka – etap II” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 14 grudnia 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. w siedzibie Urzędu Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, bud. B. pok. nr 17, w godzinach pracy urzędu (po uprzednim umówieniu się telefonicznie tel. 22–779–20–01 w. 152, 190 lub przez citybox). Materiały będą także udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 11 stycznia 2021 r. o godz. 1600.  Sposób i miejsce przeprowadzenia dyskusji są uzależnione od  obowiązujących regulacji związanych z pandemią COVID-19 (informacja w tej sprawie zostanie opublikowana 7 dni przed wyznaczonym terminem dyskusji).

Uwagi do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Otwocka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 lutego 2021 r. w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Prezydent Miasta Otwocka.

Załącznik do pobrania