Zadania WGO

ikona odpady komunalne

Do zadań Wydziału Gospodarki Odpadami należy w szczególności:

 1. Prowadzenie spraw związanych z gospodarką odpadami należących do zadań gminy, w tym m.in.
  a. prowadzenie działań edukacyjnych, promocyjnych i informacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
  b. prowadzenie spraw związanych z promowaniem, wdrażaniem i koordynowaniem selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (w tym nadzór nad PSZOK),
  c. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
  d. wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
  e. prowadzenie postępowań określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przepisów ustawy ordynacja podatkowa,
  f. podejmowanie działań mających na celu zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych,
  g. podejmowanie działań mających na celu powstanie na terenie gminy instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
  h. podejmowanie działań mających na celu ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
  i. przyjmowanie oraz weryfikacja sprawozdań dotyczących zebranych odpadów oraz nieczystości ciekłych.
 2. Opracowywanie Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Miasta Otwocka,
 3. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.
 4. Prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Prowadzenie ewidencji i windykacji należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami.
 6. Sporządzanie sprawozdań dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami i przekazywanie do wydziału budżetu.