Wyszukaj
Facebook YouTube
A A+ A++ Wersja kontrastowa
BIP BIP
Miasto Otwock
STRONA GŁÓWNA Mieszkaniec Ochrona środowiska Obszary chronione Parki Krajobrazowe

Parki Krajobrazowe

Budynki - ozdobnik
Parki Krajobrazowe to wielkoobszarowe formy ochrony przyrody, zaliczane do kategorii V Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody – chronionego krajobrazu. Są w niej zaklasyfikowane te wielkoobszarowe struktury ochronne, które nie koncentrują się jedynie na przyrodzie, ale na ich odmiennym charakterze ze względu na wartości przyrodnicze, ekologiczne, kulturowe, lub krajobrazowe. Obszary zaklasyfikowane do tej kategorii powinny gwarantować właściwie zbalansowaną koegzystencję między ludźmi a przyrodą.

Na terenie Otwocka część dzielnic Soplicowo, Śródborów i Jabłonna znajduje się w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, utworzonego w celu ochrony lasów i najcenniejszych przyrodniczo obszarów po prawej stronie Wisły.

Park został utworzony w 1986 r., obejmuje swym zasięgiem prawie 16 000 hektarów lasów i łąk. Na mapach z końca XVIII w. tereny te zaliczane były do dużego kompleksu leśnego zwanego Puszczą Osiecką. Puszcza miała ogromny wpływ na to, co na tym terenie najcenniejsze. Do dziś lasy (w większości bory sosnowe) zajmują ponad 75% powierzchni Parku.

Typowy krajobraz to rozległe bory na terenach piaszczystych, z łańcuchami wydm o wysokości względnej do 20 m, oraz towarzyszące im zagłębienia z torfowiskami i jeziorkami.

Park jest jedną z największych ostoi zwierząt w okolicach Warszawy. Można tu spotkać:
Bogaty jest również świat roślinny; ochrona ścisłą lub częściową są objęte m.in.:
Na terenie Parku znajduje się ponad 60 pomników przyrody oraz 9 rezerwatów przyrody utworzonych w celu ochrony jego najcenniejszych fragmentów – lasów grądowych, torfowisk wysokich i przejściowych, zatorfionego jeziorka wraz z otaczającymi podmokłymi lasami, a także dolin rzecznych o zachowanym naturalnym charakterze.

Galeria zdjęć