Sprawdź wysokość opłaty skarbowej

 

Lp.

Przedmiot opłaty skarbowej

 

Stawka opłaty (zł)

 

1.

Sporządzenie aktu małżeństwa

84,00

 

2.

Sporządzenie odpisu zupełnego aktu stanu cywilnego

33,00

 

3.

Sporządzenie odpisu skróconego aktu stanu cywilnego

22,00

 

4.

Sporządzenie odpisu na druku wielojęzycznym

22,00

 

5.

Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo

38,00

 

6.

Zaświadczenie o stanie cywilnym

38,00

 

7.

Zaświadczenie o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku

oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego

24,00

8.

Pozostałe zaświadczenia

17,00

 

9.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu transkrypcji

 

50,00

10.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po dokonaniu odtworzenia treści zagranicznego dokumentu

39,00

 

11.

Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydawany po dokonaniu sprostowania lub uzupełnienia dokonanego na wniosek

39,00

12.

Od innych czynności kierownika urzędu stanu cywilnego

11,00

 

13.

Zezwolenie na zawarcie małżeństwa, o którym mowa w art. 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

39,00

 

14.

Decyzja o zmianie nazwiska i imienia (imion) albo nazwiska lub imienia (imion)

37,00

 

15.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa

17,00

 

16.

Poświadczenie przez Urząd Stanu Cywilnego zgodności duplikatu, odpisu, wypisu lub kopii od każdej pełnej lub zaczętej strony

5,00

 

Należność z tytułu opłaty skarbowej należy wpłacić na rachunek Urzędu Miasta Otwocka

nr 89 8001 0005 2001 0007 9875 0013