Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku

W dniu 10 kwietnia, została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku”.  Projekt realizowany jest w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Kwota dofinansowania wynosi 4 306 441,54 zł, przy planowanym całkowitym koszcie realizacji projektu 13 225 200,83 zł.

Celem projektu jest kompleksowe uporządkowanie i zagospodarowanie terenów w Parku Miejskim oraz na skwerach: 7 Pułku Ułanów i Lennestadt. Rewitalizacji poddana zostanie m.in. parkowa zieleń. Zostaną wykonane nasadzenie nowej szaty roślinnej, nastąpi rekultywacja trawników, nasadzenie drzew, krzewów, pnączy i roślin do donic. Roślinność będzie skomponowana tak, aby ograniczać niekontrolowany ruch pieszych, izolować wnętrze parku od zanieczyszczeń i ruchu ulicznego oraz uzupełniać istniejące elementy i wraz z nimi tworzyć malownicze widoki. W ramach prac zostaną zbudowane nowe aleje parkowe i plac główny, komunikujące ze sobą planowaną w ramach projektu małą i dużą architekturę, co przyczyni się do poprawy komunikacji w parku. Zostanie wykonana obniżona fontanna posadzkowa w postaci podziemnej betonowej niecki przykrytej płytami kamiennymi z czterema efektami wizualnymi obrazu wodnego sterowanymi przez specjalne zamontowane dysze wraz z reflektorami ze światłem ledowym, oraz ogólnodostępna tężnia solankowa i altana ogrodowa. Zostanie zmodernizowana istniejąca muszla koncertowa. Dodatkowo planowana jest budowa widowni przed sceną. Projektowana jest mała architektura: ławki parkowe, ławki na widowni, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, latarnie parkowe, pergole oraz stylizowane akcenty przy wejściach  do Parku.

Skwery: stworzenie nowej kompozycji przestrzennej, nowy układ z nawierzchni z kostki betonowej. Planowane jest usunięcie starej, zdegradowanej roślinności, nasadzenie nowej roślinności: drzewa, krzewy i trawniki. Wykonanie oświetlenia skwerów, wyposażenie w elementy małej architektury: ławki parkowe, kosze na śmieci, zestawy do gry w szachy. 

W związku z realizacją projektu pt. „ Rewitalizacja Parku Miejskiego oraz Skweru 7 Pułku Ułanów i Skweru Lennestadt w Otwocku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska miejskiego” Prezydent Miasta Otwocka informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych przy realizacji projektu.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.

Więcej informacji na stronie: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe/