Dla biznesu

Partnerstwo Publiczno-Prywatne (PPP), co to jest?

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w Wytycznych Komisji Europejskiej z 2003 r. zdefiniowano jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny.

Współpraca ta oparta jest na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga.

Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych.

Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy:

  1. współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
  2. umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
  3. charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną;
  4. optymalny podział zadań;
  5. podział ryzyk;
  6. obustronną korzyść.

ikona strzałka Szczegółowe informacje na temat współpracy PPP znajdziecie Państwo na stronie http://ppp.parp.gov.pl


Artykuły